فایل رایگان مطالعه تغييرات ساختار و رفتار خوردگي فولاد زنگنزن دو فازي فريتي- مارتنزيتي پس ازعمليات ذوب سطحي ليزري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تغييرات ساختار و رفتار خوردگي فولاد زنگنزن دو فازي فريتي- مارتنزيتي پس ازعمليات ذوب سطحي ليزري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عملیات ذوب لیزری بر تغییرات فازی و رفتار خوردگی فولاد دوفازیفریتی-مارتنزیتی است. بدین منظور ذوب سطحی لیزری بهصورت تک پاس و همپوشانی با مقادیر 10%، 30%و 50 % بر نمونه های فولادی با پارامترهای توان 250 وات، نرخ روبش 5mm/s و فاصله از کانون 3 میلی متر انجام شد. جهت بررسی ریزساختار و خواص نواحی ذوب شده آنالیزهای میکروسکپی نوری و الکترونیروبشی، پراش پرتو ایکس و ریزسختی سنجی صورت پذیرفت. در ذوب لیزری به صورت تک پاس، به دلیلبالا بودن نرخ سرمایش، ریزساختاری ستونی به صورت کاملا فریتی ناشی از رشد رونشستی در نزدیکی زیرلایه و ساختاری هم محور در نزدیکی سطح حوضچه مذاب تشکیل شد. همچنین مشاهده شد که با ذوب لیزریسطح نمونه با همپوشانی های مختلف، فاز ماتنزیت در امتداد و داخل دانه های فریت نسبت به نمونه تک پاسایجاد شده که با افزایش مقدار ریزسختی همراه است. همچنین در نتایج بررسی مقاومت به خوردگی مشاهدهشد که در درصدهای همپوشانی متفاوت، پتانسیل جریان خوردگی نمونه ها، تغییر محسوسی نداشته است.

لینک کمکی