فایل رایگان اثربخشي هنر درماني با رويکرد نقاشي بر ارتقاء سطوح نظريه ذهن دانش آموزان دختر دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي هنر درماني با رويکرد نقاشي بر ارتقاء سطوح نظريه ذهن دانش آموزان دختر دبستاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

درک کودکان از حالات ذهنی و احساسات، (نظریه ذهن) به یک موضوع اصلی در تحقیقات رشد شناختیدر 30 سال گذشته تبدیل شده است. یکی از گزاره هایی که در افزایش توانایی های شناختی موثر است،هنر درمانی است. از جمله شاخه های هنر، نقاشی است که استفاده از آن باعث تسهیل برقراری ارتباط باکودکان می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی نقاشی درمانی بر ارتقا نظریه ذهن دانش آموزانپایه سوم ابتدایی در شهرستان کوهدشت است. بدین منظور یک کلاس پایه سوم به صورت تصادفی انتخابشد و 26 نفر از دانش آموزان با انتخاب تصادفی و همتا سازی در دو گروه 13 نفره جاگماری شدند. سپسبعد از اجرای آزمون نظریه ی ذهن به عنوان پیش آزمون، جلسات نقاشی درمانی در هشت جلسه اجرا شد.بعد از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آزمون آماری تحلیل کواریانس یک راهه، نتایج بیانگر این بود که بین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داریوجود داشت (P<0/004). نتایج پژوهش نشان داد که هنر درمانی بر پایه نقاشی درمانی، روش موثری در بهبود سطوح نظریه ذهن است.

لینک کمکی