فایل رایگان اعتباريابي پرسشنامه مهارتهاي تدريس اساتيد دانشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اعتباريابي پرسشنامه مهارتهاي تدريس اساتيد دانشگاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف اعتبار یابی پرسشنامه مهارت تدریس اساتید دانشگاه انجام گردید. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاهآراد اسلامی واحد همدان است که به صورت تصادفی و با روش طبقه ای نسبی به تعداد 305 نفر انتخاب گردید. تحقیق توصیفی واز نوع همبستگی است. در این تحقیق پس از بررسی روایی محتوا، جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی و آلفایکرونباخ استفاده شد . اعتبار پرسشنامه مهارت تدریس ویژه اساتید دانشگاه بر اساس آلفای کرونباخ (0.91=) بود. داده هایپژوهش پس از جمع آوری به وسیله نرم افزارهای SPSS25 و Lisrel8.8 و AMOS 25 تحلیل شدند که ابتدا پارامترهای مدلبه روش بیشینه درست نمایی برآورد شد و سپس پرسشنامه به وسیله انجام شاخص های برازش، آزمون شد. نتایج نشان داد مدلاندازه گیری از برازش مناسبی برخوردار است و شاخص های برازش ((X(2)df=1/892 ؛ RMSEA =0/03 ؛ PNFI=0/89؛NNFI=0/97 ؛ NFI=0/96 ؛ CFI=0/98 ؛ IFI=0/96) مورد تایید می باشند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برازش الگوی پنجعاملی الگوی مهارت های تدریس را در سطح مطلوبی نشان داد. یافته های پژوهش نشان دهنده روایی و پایایی مناسب نسخهفارسی پرسشنامه سنجش مهارتهای تدریس ویژه اساتید دانشگاه است به طوریکه قابلیت به کارگیری در موقعیت های مختلفتوسط محققان و یا مراکز مختلف ازجمله محیط های دانشگاهی را دارد.

لینک کمکی