فایل رایگان افسردگي و راهکارهاي مقابله با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان افسردگي و راهکارهاي مقابله با آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

افسردگی سطح کارایی افراد را پاییین می آورد و خسارت های اقتصادی ، اجتماعی و انسانی فراوانی را برجوامع وارد می نماید. اهمیت این مسئله به خوبی برای هر فردی آشکار است که باید به مقابله با افسردگیپرداخت چرا که حذف یا کاهش افسردگی در زندگی باعث افزایش رضایت ، شادابی و در نهایت افزایشسطح امید به زندگی می شود. امید است با مطالعه این اصول و به کاربستن آن افراد بتوانند با افسردگیخود مقابله کرده تا حداقل یک گام از سایر افراد جلوتر حرکت کنند.

لینک کمکی