فایل رایگان اهميت و ضرورت دموکراسي شهري در کسب حقوق شهروندان با تاکيد بر رويکرد فضاهاي اجتماع محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهميت و ضرورت دموکراسي شهري در کسب حقوق شهروندان با تاکيد بر رويکرد فضاهاي اجتماع محور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

دموکراسی بهترین وسیله و ابزار کار برای عملی ساختن اثرگذاری و نقش اداره ملت در اداره هر کشور است . و این با حاکمیتقانون و برابری حقوق شهروندان در پناه قانون واقعیت می یابد. این موضوع در کشورهای توسعه یافته که جامعه مدنی توانمند ووسیع ا نظر ساختاری دارند ، تبلور پیدا کرده است. در این میان شهرها از مهمترین حوزه های مطرح شدن مفهوم دموکراسیهسیتند. دموکراسی شهری از مهمترین پدیده های جوامع امروزی است که پیوندی ناگسستنی با دموکراسی سیاسی دارد وبیانگر نوعی روابط جامعه خرد و روابط جامع کلان در شهر است. رابطه بین این پیوند در شهرها، فضاهای عمومی شهر مانندپارک ها ، بوستان ها ، خیابان ها ، بازار و .... هستند که محل تعام مردم با همدیگر و مردم با مدیریت شهری ، قوانین شهری ومولفه های کیفی رفتار، عملکرد ، گفتار، منش، کنش ، زیست و معیشت شهروندان است. ارزیابی و تحلیل های انجام شده دراین مقاله در راستای شناخت و رسیدن به اهداف تلقیق که همانا ، ارتقاء وضعیت برخورد شهروندان با حقوق و قوانین شهری وتجلی بالندگی انسان شهری است و نشان می دهد که دموکراسی شهری در همه ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگیو مناسباب بین این ابعاد در فضاهای عمومی شهرهای کشورهای توسیعه یافته ی فرایند نظام یافته و در یک جامعه مدنیپیشرفته ، به آخرین تعامل رسیده است. چیزی که در شهرهای کشورهای توسعه یافته از جمله ایران که جامعه مدنی به شکلواقعی خود نرسیده و افکار عمومی در فضاهای عمومی شهر، دولتی بوده و مفهوم شهروندی و مشارکت هنوز واقعی نیست،تعاملات و مناسباب اجتماعی و فرهنگی در قالب دموکراسی شهری را طولانی را تا اجرایی کردن نقش خود و نهادینه کردن آن دارد.

لینک کمکی