فایل رایگان بررسي تاثير کيفيت ارتباطات و رضايت از ارتباطات بر عملکرد شغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير کيفيت ارتباطات و رضايت از ارتباطات بر عملکرد شغلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل رایگان بررسي تاثير کيفيت ارتباطات و رضايت از ارتباطات بر عملکرد شغلي در بین کارکناناداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، انجام گرفت. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیثروش، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، متشکل از کلیه کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی که مشتمل بر 300 نفر بود، که بر اساس جدول مورگان 200 نفر با استفادهاز روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد کهروایی و پایایی آن در تحقیق حاضر بررسی و تایید شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزارهایSPSS استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده،کیفیت ارتباطات بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبتو معنی دار دارد. همچنین رضایت از ارتباطات بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

لینک کمکی