فایل رایگان بررسي رابطه سبک رهبري خدمت گزار با جو و رفتار اخلاقي معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه سبک رهبري خدمت گزار با جو و رفتار اخلاقي معلمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

با توجه به نقش و اهمیت نیروی منابع انسانی به عنوان یکی از سرمایه های اصلی سازمان ها باید گفت اثربخشیاین سرمایه در پرتو فراهم کردن محیط کار مناسب و زمینه ارتباط و همکاری با دیگر اعضای سازمان و مشارکتدر امور و مسائل مربوط به سازمان است رهبری خدمتگزار به جهت ویژگیهای منحصر به فرد موثرترین رویکردرهبری برای ایجاد و توسعه جو اخلاقی در سازمان ها ست. درنتیجه پژوهش حاضر هدف این است که ضمنمررو ادبیات نظری رهبری خدمت گزار و بررسی پژوهش های تجربی پیشن عوامل اثر بر رابطه رهبری خدمتگزار با جو و رفتار اخلاقی معلمان در حد ممکن تشریح گردد.بررسی تئوریک این عوامل بیانگر آن است که که عوامل مختلفی بر جو اخلاقی و روحیه کاری به ویژه درمعلمان تاثیر گذارند و رهبری خدمت گذار یکی از این عوامل است رهبری خدمت گذار با مولفه های همچونرهبری مشارکتی، غرور و قدرت، توسعه و قدرتمند ساختتن، رهبری شجاعانه رابطه مستقیم و معنا داری باجو و رفتار اخلاقی معلمان دارد.

لینک کمکی