فایل رایگان بررسي کيفي فرايند عود مصرف در معتادان مراکز ترک اعتياد شهرستان خدابنده در سال 1396

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کيفي فرايند عود مصرف در معتادان مراکز ترک اعتياد شهرستان خدابنده در سال 1396 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

عود در لغت به معنای بازگشت، برگشت و بروز دوباره علائم بیماری، بازگشتن علائم بیماری می باشد،عود مصرف مواد از جمله مراحل در ترک مواد است که اتفاق می افتد. پژوهش حاضر با هدف بررسیعوامل عود اعتیاد در بین معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد خدابنده انجام گرفته است. روشتحقیق به روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیمه ساختاریچهره به چهره با پنج سوال انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند 3 زن و 27 مرد با سابقه عود اعتیادانجام گرفت. در طی پژوهش به 5 سوال در مورد عوامل موثر در عود اعتیاد پاسخ داده شد. نتایج نشانداد که عوامل فردی کد آرامش اعصاب و لذت بردن از مصرف مواد بیشترین فراوانی و کد فشار درسیکمترین فراوانی را داراست. همچنین، در مقوله بین فردی کد دوستان معتاد بیشترین فراوانی و کدشکست در رابطه عشقی کمترین فراوانی را داراست. به علاوه، در مقوله عوامل اجتماعی کد عدم حمایت واشتغال از طرف دولت بیشترین فراوانی و کد محل کار کمترین فراوانی را دارا است. همچنین، در مقولهعوامل خانوادگی کد بی توجهی والدین بیشترین فراوانی و کد عوامل خانوادگی بین پدر و مادر کمترینفراوانی را داراست. علاوه بر این، در مقوله عوامل اقتصادی تنها عامل اقتصادی که فقط یک نفر به آناشاره کرده عامل شکست اقتصادی بود که باعث بروز عود در وی شده بود.

لینک کمکی