فایل رایگان بررسي ميزان شادکامي در زنان شاغل و خانه دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان شادکامي در زنان شاغل و خانه دار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف فایل رایگان بررسي ميزان شادکامي در زنان شاغل و خانه دار در شهر اصفهان صورت گرفت. جامعه آماری پژوهشحاضر را کلیه زنان شاغل و خانهدار شهر اصفهان تشکیل داد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر خانمبه صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند از این تعداد شده 30 خانم خانه دار و 30 خانم شاغل انتخاب شدند. جهتگردآوری داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. این آزمون در سال 1989 توسط مایکل آرگایل وبراساس پرسشنامه افسردگی بک (BDI؛ 1976) ساخته شده است. 21 عبارت از عبارات این پرسشنامه از، BDI گرفته شده و معکوس گردیدهویازده پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه های سلامت ذهنی را پوشش دهد. روایی و پایایی : آرگایل وهمکاران پایاییپرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ 0/90 و پایایی باز آزمایی آن را طی هفت هفته 0/78 گزارش کردهاند. جهت تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس در نرم افزار spss23 استفاده شد. نتایج نشان داد، نتایج نشان دادمیزان شادکامی در زنان شاغل به طور معناداری بالاتر از زنان خانه دار است.

لینک کمکی