فایل رایگان بررسي نقش وسوسه و خودکارآمدي شخصي در عود رفتار اعتيادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش وسوسه و خودکارآمدي شخصي در عود رفتار اعتيادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

خطر بازگشت به مصرف مواد مخدر به دنبال ترک اعتیاد، همواره مطرح است و این مساله مقابله با معضل اعتیادرا پیچیده تر می کند. فرآیند عود و بازگشت غالبا شامل فعال نمودن سیستم انکارورزی به مثابه یک سپردفاعی غیرانعطاف پذیر، تمایل به تنهایی و انزوا و نمونه هایی از قضاوت های منفی و ناتوانی در مواجهه بامشکلات است. لذا هدف از پژوهش حاضر فایل رایگان بررسي نقش وسوسه و خودکارآمدي شخصي در عود رفتار اعتياديمی باشد. روش این پژوهش همبستگی (رابطه) می باشد. جامعه پژوهش حاضر افراد مبتلا به اعتیاد شهرستانهای (دزفول، اندبمشک ، شوش و شوشتر) که به صورت بستری یا سرپائی به کمپ ترک اعتیاد سلام زندگی واقع در شهرستان اندیمشک مراجعه نموده اند. شیوه نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری هدفمندبود. از میان شرکت کنندگان پس از حایز شرایط شدن معیارهای ورودی و خروجی، 50 نفر انتخاب شدند. ایننمونه گیری از فروردین 98 آغاز شد. ابزار اندازه گیری و انجام پژوهش پرسشنامه بوده است. شامل: پرسشنامهخودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون و پرسشنامه ی عقاید وسوسه انگیز (CBQ). مقدار آزمون همبستگیپیرسون (r=0/134 و p=0/35) بین وسوسه و خودکارآمدی شخصی در عود رفتار اعتیادی در سطح 0/05معنادار نمی باشد. لذا فرض صفر رد نمی شود. آزمون معنادار نمی باشد و وجود رابطه ی مستقیمی را نمی پذیریم.با توجه به نتایج حاصل، باید اذعان نمود با وجود مولفه های متناقض در عود رفتار اعتیادی، دو متغیر وسوسه وخودکار آمدی شخصی به طور کلی نمی تواند تاثیر مثبت یکنواختی بر عود رفتار اعتیادی داشته باشد.

لینک کمکی