فایل رایگان تمهيدات قانون اساسي فرانسه در جهت ثبات بيشتر قوه مجريه (در بررسي تطبيقي با کشورهاي انگليس، آمريکا، روسيه و آلمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تمهيدات قانون اساسي فرانسه در جهت ثبات بيشتر قوه مجريه (در بررسي تطبيقي با کشورهاي انگليس، آمريکا، روسيه و آلمان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در مقالهی پیش رو با توجه به تاثیر نظام حقوقی فرانسه بر قانون اساسی ایران، با تمرکز بر این کشور به بررسی تطبیقی اختیارات ومحدودیت های قوه مجریه در فرانسه با چهار کشور انگلیس، آمریکا، روسیه و آلمان میپردازیم. با توجه به نیمه پارلمانی – نیمهریاستی بودن ساخت حقوقی فرانسه، با انتخاب ایالات متحده به عنوان کشوری با نظام ریاستی، انگلستان و آلمان به عنوان کشورهاییبا نظام پارلمانی و روسیه به عنوان نمونه ی دیگری از نظام مختلط، میزان اختیارات قوه مجریه، محدودیتهای آن از طرف قوه مقننهو نظارت قوه مقننه بر این نهاد را مورد مقایسه قرار خواهیم داد. با بررسی حقوق اساسی این کشورها درخواهیم یافت که بهترین ثباتدر شرایطی فراهم میگردد که در حکومتهای پارلمانی با ایجاد تعدیل هایی از قبیل انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط شهروندانو فراهم آوردن پارهای از وظایف و نظارت های متقابل بین دو نهاد مجریه و مقننه، امکان خودسری هر یک از نهادها را به حداقلبرسانیم. لذا در این بررسی تطبیقی، نظام های مختلط به بهترین نحو توانسته اند ثبات قوه مجریه را فراهم آورند.

لینک کمکی