فایل رایگان رابطه تعارض کار خانواده و الگوهاي ارتباطي با صميميت زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه تعارض کار خانواده و الگوهاي ارتباطي با صميميت زناشويي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف از این انجام این تحقیق شناسایی ارتباط بین تعارض کار خانواده و سبک های ارتباطی با صمیمیت زناشوییمی باشد. تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی و جامعه تحقیق شامل کلیه زنان متاهل پرستار در بیمارستان مادر و صارم میباشد که با توجه به جدول مورگان برای جامعه آماری 190 نفری، تعداد 122 نفر بهروش تصادفی ساده انتخاب و در بین آنها پرسشنامه توزیع گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه اطلاعاتفردی، پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیاء (1385)، پرسشنامه تعارض کار- خانواده (2000) و مقیاس الگوهای ارتباطی (1984) است. روایی پرسشنامه ها به تایید متخصصان رسید و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخمورد سنجش قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی(آزمون های پیرسون، رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد بین تعارض و صمیمیت، رابطه منفی و معنادار وبین الگوی ارتباطی و صمیمیت، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی