فایل رایگان رابطه ي انواع انگيزش بر اساس پيوستار خود تعيين گري و ذهنيت بر پيشرفت تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه ي انواع انگيزش بر اساس پيوستار خود تعيين گري و ذهنيت بر پيشرفت تحصيلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه، ربرسی تاثیر و ذهنیت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرایلام در سال تحصیلی 97-98 بودند.که به صورت تصادفی و با روش طبقه ای نسبی به تعداد 350 نفر انتخاب گردید. تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. داده های پژوهش پس از جمع آوری به وسیله نرم افزارهای SPSS نسخه ی 25 و اسمارت پی ال اس نسخه ی 3 تحلیل شدندکه در ابتدا اعتبار مدل اندازه گیری با استفاده از پارامترهای آلفای کرونباخ، ضریب پایایی مرکب، روایی همگرا و روایی واگرا برآورد شد ، و سپسدر بخش ارزیابی مدل ساختاری ، معیارهای ضریب تعیین،اندازهی اثر، ضریب استون- گایسر محاسبه گردید. نتایج روایی و کفایت الگوی پیشنهادی را در سطح مطلوبی نشان داد. اثر ذهنیت بر پیشرفت تحصیلی معنادار بود.

لینک کمکی