فایل رایگان ضرورت آموزش و بهسازي منابع انساني در آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ضرورت آموزش و بهسازي منابع انساني در آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

آموزش و بهسازی منابع انسانی بر پایه باوری شکل می گیرد که آموختن را مقطعی نمی داند و حضور فعال و موثربزرگسالان در همه ی عرصه های شخصی و اجتماعی در گرو دانش و آگاهی ، مهارت و درک و نگرش آنان میشناسد و افزایش توانایی آن ها را به منظور برقراری یک تعامل متعادل با تغییرات پرشتاب در همه زمینه ها ، وقرار دادن یادگیرندگان در مسیر یادگیری ، ایفای شایسته ی نقش هایی که به سرعت توسعه می یابند و باتغییرات زمان ، دگرگون می شوند، یک ضرورت اساسی معرفی می کند. بررسی دقیق مفهوم و ویژگی هایآموزش و پرورش بزرگسالان در اسلام و مقایسه آن با آموزش و پرورش بزرگسالان در غرب ، کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نشان می دهد که ویژگی هایی که در اسلام در زمینه آموزش بزرگسالان تاکید گردیده بهویژگی هایی که در کشورهای درحال توسعه اعمال می شود بسیار نزدیک است.اهمیت و ضرورت آموزش وبهسازی منابع انسانی در این مقوله ها دسته بندی می شود : الف- آموزشی :افزایش آموزش سبب افزایش علاقه بزرگسالان نسبت به مطالعه کتاب و استفاده از رسانه می شود و ... .ب- سیاسی: جهت جامعه پذیری و تداوم حاکمیت ... .ج- اجتماعی: جهت حفظ محیط زیست،کاهش جرایم حقوقی و بهداشت روانی و جسمی افراد جامعه و... د- اقتصادی : برای توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت و کمیت تولید و ... و- فرهنگی :توسعه و باروری فرهنگ حاکم بر جامعه و ... ه- مذهبی :تاثیر مثبت مذهب بر زندگی و جلوگیری از زندگی همراه با خرافات و ... .

لینک کمکی