فایل رایگان مقايسه بهزيستي روانشناختي و کفايت اجتماعي دانشجويان شاغل و غير شاغل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه بهزيستي روانشناختي و کفايت اجتماعي دانشجويان شاغل و غير شاغل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور مقایسه بهزیستی روانشناختی و کفایت اجتماعی، دانشجویان شاغل و غیرشاغل انجام شد.روش پژوهش ازنوع علی مقایسه ای است به همین منظور 30 نفر از دانشجویان شاغل و 30 نفر از دانشجویان غیرشاغل شهر اصفهان بودند بهصورت نمونه گیری در دسترس شناسایی شدند و مورد مقایسه قرار گرفتند و دادهها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیریمورد تحلیل قرار گرفتند . ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های کفایت اجتماعی و بهزیستی روانشناختی بود.پرسشنامه کفایت اجتماعی که چهار بعد مهارت رفتاری،مهارت شناختی ،مهارت های هیجانی وآمایه های انگیزشی را در بر میگیرد. بهزیستی روان شناختی ریف (RSPWB-18) نسخه کوتاه این پرسشنامه 6 مولفه اصلی الگوی بهزیستی روان شناختی رامورد ارزیابی قرار می دهد وبنابر این دارای 6 زیر مقیاس (هر زیر مقیاس شامل 3 عبارت) است. یافته های پژوهش نشان داد بینکفایت اجتماعی، بهزیستی روانشناختی دانشجویان شاغل و غیرشاغل تفاوت معنادار وجود دارد و دانشجویان غیر شاغل از کفایتاجتماعی پایین تری نسبت به دانشجویان شاغل برخوردارند هم چنین بهزیستی روان شناختی دانشجویان غیر شاغل بالا تر ازدانشجویان شاغل می باشد.

لینک کمکی