فایل رایگان مقايسه جستجوي ديداري در رانندگان پرخطر داراي تصادف و کم خطر بدون تصادف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه جستجوي ديداري در رانندگان پرخطر داراي تصادف و کم خطر بدون تصادف :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در ادبیات تحقیق از نقش عوامل انسانی در ایجاد حوادث رانندگی بسیار صحبت به میان آمده است. از جمله این عواملتوانایی تشخیص محرکها در زمان محدود می باشد. هدف از این تحقیق مقایسه رانندگان دارای تصادف با رانندگان بدون تصادف درآزمون جستجوی دیداری بود. برای این منظور 308 نفر راننده مرد پرسشنامه رانندگی منچستر را انجام دادند که رانندگان کم خطرو پر خطر تفکیک شدند و با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک دارای تصادف بودن یا بدون تصادف بودن این رانندگان مشخص گردید.تعداد 65 نفر در آزمون جستجوی دیداری شرکت داده شدند. برای تحلیل داده از آزمون t زوجی استفاده شد. پس از تحلیل داده هامشخص شد که رانندگان کم خطر بدون تصادف در جستجوی هدف دیداری به طور معناداری سریعتر از رانندگان باتصادف پرخطرعمل کردند. سرعت عمل رانندگان کم خطر بدون تصادف در شرایط محیط ساده بدون وابستگی به تعداد محرکها ، از سرعت عملرانندگان پرخطر باتصادف بیشتر بود.

لینک کمکی