فایل رایگان مقايسه مشکلات رفتاري عاطفي در کودکان تحت حمايت بهزيستي و کودکان عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه مشکلات رفتاري عاطفي در کودکان تحت حمايت بهزيستي و کودکان عادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان سازگاری اجتماعی و مشکلات رفتاری- عاطفی در کودکان تحت حمایت بهزیستی و کودکان عادی سن 3 تا 6 سال شهر شیراز بود. برای این منظور آزمودنی های پژوهش110 نفر 55 نفر کودکان تحت حمایت بهزیستی و 55 نفر کودکان عادی شهر شیراز بودند. کودکان تحتحمایت بهزیستی از میان شیرخوارگاه حضرت رقیه در منطقه 2 به روش در دسترس و نمونه عادی بهروش خوشه ای از چند مهد کودک شهر شیراز انتخاب شدند. همه افراد نمونه به کمک پرسشنامهمشکلات رفتاری- عاطفی شهیم و یوسفی (1378) ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها افزون بر روش های آمار توصیفی، آنوا نیز به کار رفت.نتایج نشان داد که بین مشکلات رفتاری- عاطفی دو گروه کودکان تحت حمایت بهزیستی و کودکان عادی تفاوت معناداری وجود دارد (P> 0/001). بدین صورت که کودکان تحت حمایت بهزیستیمشکلات رفتاری بیشتری را در ابعاد ترس، رفتار اجتماعی و پرخاشگری نسبت به کودکان عادی بهدست آوردند. ولی در بعد نقص توجه بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت.

لینک کمکی