فایل رایگان نقش آموزه هاي ديني در کاهش و پيشگيري از ارتکاب جرم در راستاي تقويت الگوهاي رفتاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش آموزه هاي ديني در کاهش و پيشگيري از ارتکاب جرم در راستاي تقويت الگوهاي رفتاري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزه های دینی را که در چارچوب معین شده از طریف دین بعنوان سبکزندگی دینی معرفی می شود که نقش موثر و مفیدی در جلوگیری از شکل گریفتن اندیشه مکجرمانه تبدیل آن به عمل مجرمانهمی باشد، لذا سبک زندگی نشات گرفته از باورهای الهی، به عنوان یکی از عوامل موثر در مقابله و پیشگیری از جرائم ، با دارابودن این عناصر پیشگیری، اهمیت خاصی در جرم شناسی پیشگیرانه و ایجاد نظم د رجامعه پیدا کرده است. لذا عدالت اجتماعیو نظم انضباط به مفهوم واقعی خود در جامعه حاکم می شود که باور به خدا و حضور و مشاهده خداوندی و روز رستاخیز در آنوجود داشته باشد. پرورش فضایل اخلاقی و جلوگیری از رزایل روحی و کنترل هوی و هوسهای، ایجاد آرامش و اطمینان از جملهآثار ارزشمندی است که در پرتو باور به این امور بوجود می آید. با توجه به اینکه اسلام و سبکی که ارائه می کند تمام مساعیخود را در جهت پیشگیری از جرائم به کار بسته است. هدف عمده پژوهش حاضر، بررسی کارکرد سبک زندگی اسلامی و تاثیرآنها در پیشگیری از جرائم می باشد.

لینک کمکی