فایل رایگان نقش تنيدگي والديني در سخترويي و هوش هيجاني افراد وابسته به مواد مخدر در شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش تنيدگي والديني در سخترويي و هوش هيجاني افراد وابسته به مواد مخدر در شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش تنیدگی والدینی در سخت رویی و هوش هیجانی افراد وابسته به مواد مخدر در شهرکرمانشاه بود، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماریپژوهش حاضر تمام افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمانی و مشاوره در شهر کرمانشاه هستند. حجم نهاییآزمودنی ها شامل 175 نفر می باشد که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل سهپرسشنامه تنیدگی والدینی PSI ، هوش هیجانی بار- آن و سخت رویی کوباسا بود یافته ها نشان داد همبستگی بین هوش هیجانی و افسردگی 237.- ، هوش هیجانی و دلبستگی 289.- ، هوش هیجانی و محدودیت تنشی 171.- هوش هیجانی و حس صلاحیت 367.- هوش هیجانی و انزوای اجتماعی 275.- هوش هیجانی و روابط با همسر 224.- و همبستگی بین هوش هیجانی و سلامت والد 220.- بدست آمده است و همانطور که مشاهده می شود سطح معنی داری کمتر از 0/05 بدست آمده است بنابراین می توان گفت بین تنیدگی والدینی و هوش هیجانی افراد وابسته به مواد مخدر رابطه معکوس و معنی داریوجود دارد. همبستگی بین سخت رویی و افسردگی 322.- ، سخت رویی و دلبستگی 218.- ، سخت رویی و محدودیت تنشی 248.- سخت رویی و حس صلاحیت 378 .- سخت رویی و انزوای اجتماعی 230.- سخت رویی و روابط با همسر 451.- وهمبستگی بین سخت رویی و سلامت والد 194.- بدست آمده است و همانطور که مشاهده می شود سطح معنی داری کمتر از 0/05 بدست آمده است بنابراین می توان گفت بین تنیدگی والدینی و سخت رویی افراد وابسته به مواد مخدر رابطه معکوس ومعنی داری وجود دارد.

لینک کمکی