فایل رایگان نقش مذهب در منازعات طبقاتي در سالهاي 76-1368 (با محوريت مفهوم عادتواره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش مذهب در منازعات طبقاتي در سالهاي 76-1368 (با محوريت مفهوم عادتواره) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در مقاله ی پیش رو به بررسی نقش مذهب در منازعات طبقاتی طی سالهای 76-1368 می پردازیم. از نگاه نگارنده با روی کار آمدندولت هاشمی رفسنجانی در سال 1368 و اجرای طرح های مربوط به تعدیل ساختاری در ایران موجب افزایش شکاف طبقاتی گشت.با این وجود مذهب و نگرشهای برآمده از آن از جمله موانع شکل گیری منازعه ی طبقاتی بوده است. لذا با نگاهی به مفهوم عادتوارهدر چارچوب نظری پیر بوردیو به عنوان عاملی مهم در پیوند میان ساختار و عاملیت که می تواند هنجارهای اجتماعی را به تجربهعاملان متصل سازد و منجر به تغییر در چشمداشت ها گردد؛ به بررسی نقش مذهب در کنش های اجتماعی به عنوان یکی از عادتواره-های بسیار تاثیرگذار در جامعه ی ایرانی می پردازیم. با بررسی نگرش هایی برآمده از مذهب همچون سرنوشت گرائی و روزی مقدر نشانداده میشود که چگونه این عادتواره مانع از چشم داشت تغییر و در نتیجه مانع تلاش در جهت تغییر روابط و منازعه ی طبقاتی بوده است.

لینک کمکی