فایل رایگان واکاوي کيفي نقش معلم در نگرش دانش آموزان به سيستم آموزشي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي کيفي نقش معلم در نگرش دانش آموزان به سيستم آموزشي کشور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل رایگان واکاوي کيفي نقش معلم در نگرش دانش آموزان به سيستم آموزشي کشور بود. روشاین مطالعه به شیوه کیفی انجام گرفت و در آن از روش پدیدار شناسی استفاده گردید، شرکت کنندگان ازمیان دانش آموزان شهر کرمان انتخاب شدند. 20 شرکت کننده با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.روش جمع آوری داده ها، مصاحبه ی نیمه ساختار یافته بود که با رضایت مشارکت کنندگان ضبط وبازنویسیشد وبه روش colazzi تجزیه و تحلیل گردید. در طی فرآیند بررسی نقش معلم در نگرش دانش آموزان بهسیستم آموزشی کشور 6 درون مایه: اخلاق معلم، امیدواری معلم، دانش معلم، روش تدریس معلم، مهارتارتباطی معلم، تشویق ونظم استخراج گردید.

لینک کمکی