فایل رایگان ارزيابي عملکرد زنجيره تامين خدمات شرکت عمليات غير صنعتي پازارگاد با رويکرد AHP-SCOR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عملکرد زنجيره تامين خدمات شرکت عمليات غير صنعتي پازارگاد با رويکرد AHP-SCOR :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در محیط رقابتی امروز، شرکت ها با چالش هایی مواجه هستند و برای حفظ بقا و افزایش سهم بازارناگزیر باید پاسخگوی تقاضا و نیازهای مشتریان خود باشند. مدیریت زنجیره ی تامین شامل یک زنجیرهاز فرایندهای کلیدی است که در کسب و کارهای مختلف از تامین کنندگان اصلی تا مصرف کنندگاننهایی در این زنجیره قرار میگیرند. در این پژوهش به ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات شرکتعملیات غیر صنعتی پازارگاد با استفاده از مدل اسکور پرداخته شده و به صورت تجزیه و تحلیل سلسهمراتبی صورت پذیرفته است. بر اساس فرضیه های پژوهش، مطالعه شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگادمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، فرضیهاول که درخصوص وضعیت موجود زنجیره تامین خدمات شرکت است، مورد تایید واقع گردید. نتیجهفرضیه دوم در خصوص مهمترین نقطه قوت فرایند زنجیره تامین خدمات در این شرکت بر اساس الگویتحلیل سلسله مراتبی، فرایند برنامه ریزی شناسایی گردید.

لینک کمکی