فایل رایگان اهميت و ضرورت فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت هتل داري در عصر جهاني شدن خدمات ؛ مورد پژوهي : جزيره قشم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهميت و ضرورت فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت هتل داري در عصر جهاني شدن خدمات ؛ مورد پژوهي : جزيره قشم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

صنعت توریسم به عنوان وسیع ترین و متنوع ترین صنعت در قرن 21 یکی از مولفه های فراگیر و تاثیرگذار پدیده جهانیشدن، جایگاه ویژه ای را در دنیا از لحاظ اقتصادی و به عنوان نمادی از هویت فرهنگی، برقرار کننده رابطه بین فرهنگ هایمختلف است. یدیده گردشگری امروزه گسترده ی جهانی یافته و به عنوان یک یدیده اجتماعی یکی از یررونق ترین،جذاب ترین و اشتغال زاترین صنایع جهان مطرح است. در این میان گردشگری الکترونیک یدیده ای جدید در این عرصهاست که در بسیاری از کشورها شناخته شده و در راستای توسعه و تداوم توریسم مورد استفاده قرار گرفته است. صنعتگردشگری در گسترش توسعه یایدار و شناساندن یتانسیل های کشورها به یکدیگر مورد توجه و اهتمام مدیران وبرنامه ریزان قرار گرفته است. گذار از عصر صنعتی به دوران طلایی عصر اطلاعات، فضای جوامع اطلاعاتی را با تغییر روبروکرده است، که گردشگری اینترنتی یکی از این تغییرات دگردیسی است. یکی از مهمترین اهداف این مقاله شناختمهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت هتل داری نوین است و به دلیل نقش و اهمیتی که صنعتگردشگری می تواند در ابعاد مختلف از جمله ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش تولید ناخالص ملی، منبع درآمد برای دولت،منبع ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی داشته باشند، مجبوربه تجهیز امکانات و بهره برداری از تکنولوژی های نوین بهویژه دربخش هتل داری می باشد. در این مقاله ضمن یرداختن به مفهوم و ماهیت گردشگری الکترونیکی در عصر جهانیشدن در ایران، به ویژه مناطق آزاد و جزیره قشم راهبردها و ییشنهاداتی را برای تقویت و تاثیر گذراری IT درهتل داریارائه می دهد. یافته ها حاکی از این است که این مناطق ، با توجه به یتانسیل های فراوان گردشگری و امکانات بی شمارتکنیکی، فنی و نیروی انسانی، باید با این موج جدید که از مکانیسم های جهانی شدن است، همسو و هم جهت شود و ازفرصت های حاصله از این تحول اطلاعاتی بهترین استفاده را درتغییرات ساختاری درگردشگری وهتل داری را نماید.

لینک کمکی