فایل رایگان بازده استراتژي هاي مومنتوم و معکوس در ارتباط با اندازه شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازده استراتژي هاي مومنتوم و معکوس در ارتباط با اندازه شرکتها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افق های زمانی متفاوت کوتاه مدت ، میان مدت ، بلندمدت بازده سهام عملکردمتفاوتی دارند . دو استراتژی مهم و پرکاربرد در بین تحلیل گران ، مدیران شرکت ها و سایر سرمایه گذاران دربازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم میباشد.در هر دوی این استراتژی ها کهدقیقا در مقابل یکدیگر قرار میگیرند سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته ، عملکرد آتی را پیش بینی وبازدهی ایجاد نماید یعنی اوراق بهادار که عملکرد خوبی و (بدی) رادرگذشته تجربه کرده اند گرایش دارند که اینبازدهی خوب (بد) رادرآینده نیزادامه دهند درحالیکه وجود مومنتوم دربازده سهام اثبات شده است وعلیرغم اینکه بهنظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقیمانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم وآشکارنیست در اینتحقیق با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از منابع متعدد رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و حجممعاملات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش ها حاکی از وجود ارتباط میان اندازه شرکت و سود معکوس و عدمارتباط میان اندازه شرکت و سود مونتوم می باشد.

لینک کمکی