فایل رایگان بررسي اثرمتنوع سازي مبادلات تجاري و آزاد سازي تجاري بر رشد اقتصادي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرمتنوع سازي مبادلات تجاري و آزاد سازي تجاري بر رشد اقتصادي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

متنوع سازی مبادلات تجاری یک کشور جهت رسیدن به توسعه یافتگی امری ضروری می باشد. کشورهای مختلف جهان ارزشتولیدات صنعتی خود را افزایش داده اند و سیاست هایی برای رسیدن به این هدف را در راس برنامه های خود قرار داده اند. از سویدیگر، اثری که متنوعسازی مبادلات تجاری بر رشد اقتصادی دارد، اهمیت این موضوع را بیشتر میکند.دراین مقاله، به اثر متنوع-سازی مبادلات تجاری و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390-1358 با به کارگیری روش خود رگرسیون برداری پرداخته شده است. همچنین با استفاده از روش همگرایی یوهانسون به بررسی رابطه بلند مدت آنها پرداخته و در انتهابرای بررسی همگرایی مدل، از روش تصحیح خطای برداری استفاده شده است. در این پژوهش از شاخص هرفیندال جهت تبیینمتغیر متنوع سازی مبادلات تجاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر دو متغیر بر رشد اقتصادی اثریمثبت داشته اند و رابطه بلندمدت میان متغیرها وجود دارد. همچنین نتایج روش تصحیح خطای برداری نیز حاکی از همگرایی مدل است.

لینک کمکی