فایل رایگان بررسي ارتباط بين اعتماد به نفس بيش ازحد مديران و هزينه هاي حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط بين اعتماد به نفس بيش ازحد مديران و هزينه هاي حسابرسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

تجهیز وتخصیص بهینه منابع نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. لازمه این کار تقویت بازوهای نظارتی بر این منابع است که در این بین نیز حسابرسی، عمده ترین ابزار نظارت محسوب می شود . از سوی دیگر، پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرآیند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی، حسابرسی و حسابدهی است . در واقع حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری، کاربرد دارد . زیرا هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد، اما علیرغم وسعت کارهای حسابرسی باتوجه به ضرورت آن نحوه تعیین حق الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک مدل علمی استوار نیست و در قالب یک مدل منطقی و قابل دفاع نمی توان گفت این کار با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، با چه هزینه ای قابل انجام است . هرچه حق الزحمه حسابرسی دقیق تر و شفاف تر تعیین شود، امکان اجرای مناسب کار، بیشتر فراهم می گردد، زیرا یکی از اولین سوالاتی که حسابرس با آن روبرو است، نحوه استفاده از نیروی انسانی در مراحل مختلف کار با توجه به بودجه در اختیار می باشد. لذا اگر حق الزحمه حسابرسی دقیق و شفاف و مبتنی بر مبانی علمی و منطقی باشد، حسابرس در اجرای کار، کمتر دچار سر درگمی می شود و از تطابق کار با استانداردهای حسابرسی، اطمینان بیشتری به دست میآورد . در مقاله حاضر به فایل رایگان بررسي ارتباط بين اعتماد به نفس بيش ازحد مديران و هزينه هاي حسابرسي در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است به صورتی که اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، در دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک شامل 99 شرکت نمونه و 594 مشاهده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. در این مقاله ، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و همکاران برای بررسی پایایی متغیرها استفاده شده است. خلاصه نتایج آزمون های ریشه واحد پانلی بیان دارد که متغیرهای تحقیق در سطح پایا شدند، همچنین پایایی متغیرهای اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بدلیل متغیر دامی بودن مورد بررسی واقع نمی شوند. در این مقاله از آزمون هم انباشتگی کائو برای بررسی وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها استفاده شده است . نتیجه تخمین مدل، نشان می دهد که، ضریب مربوط به متغیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی شرکت شرکتهای پذیرفته شده در بورس معنی دار میباشند و مقدار ضرایب برابر با 0.55 می باشد.

لینک کمکی