فایل رایگان بررسي ارتباط بين سيستم حسابداري مديريت و ارتباطات سياسي هيات مديره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط بين سيستم حسابداري مديريت و ارتباطات سياسي هيات مديره شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین سیستم حسابداری مدیریت و ارتباطاتسیاسی هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودهاست. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و قلمرو زمانی سال های بین 1392 تا 1396 بوده است. طرح پژوهشاین تحقیق از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریقاطلاعات گذشته) است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگیاست. بر اساس ماهیت داده ها، از نوع تحقیق کمی به حساب می آید. بر اساساهداف نیز از نوع تحقیق کاربردی به حساب می آید. با توجه به ملاحظاتمذکور، به صورت سیستماتیک حذف شدند (تعداد 386 شرکت باقیماند) وتعداد 112 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتیجه نشان داد بینسیستم حسابداری مدیریت و ارتباطات سیاسی هیات مدیره شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی