فایل رایگان بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: نمايشگاه هاي بين المللي کيش)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: نمايشگاه هاي بين المللي کيش) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در دنیای امروز بازارها به شدت رقابتی شده و مشتریان در کانون توجه شرکت ها قرار دارند. در این محیطرقابتی، اکثر محققین بر این باورند که برند بخش مهمی از یک کسب و کار و دارایی های یک بنگاه راتشکیل می دهد و خیلی از کسب و کارها علاقمند هستند که یاد بگیرند چطور یک برند موفق بسازند. ازطرفی، یکی از الزامات ایجاد برندی قوی شناخت عوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند از جمله عناصرآمیخته بازاریابی است. عناصر آمیخته بازاریابی اغلب به عنوان مهمترین ابزار ایجاد ارزش برند مورد توجهقرار می گیرند. از این رو، در این تحقیق به بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند درنمایشگاه های بین المللی کیش پرداخته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با توجه به اهدافپژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولان غرفه های نمایشگاه های بین المللیکیش و همچنین مشتریان آنها می باشد. برای تعیین تعداد نمونه از روی نمونه گیری تصادفی خوشه ای وبر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 156 نمونه که از این تعداد 58 نمونه مربوط بهمسئولان غرفه های نمایشگاه های بین المللی کیش و 94 نمونه مربوط به مشتریان نمایشگاه های بین المللیکیش است، انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه موردآزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت، تصاویر شرکت، توزیع،تبلیغات، ترویج) اثر معناداری بر کیفیت درک شده، وفاداری به نام تجاری و آگاهی از نام تجاری دارد.

لینک کمکی