فایل رایگان بررسي تاثير قدرت مديرعامل بر رابطه بين تخصص مالي کميته حسابرسي و حق الزحمه حسابرسي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير قدرت مديرعامل بر رابطه بين تخصص مالي کميته حسابرسي و حق الزحمه حسابرسي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

کمیته حسابرسی به عنوان یکی از سازوکارهای اصلی حاکمیت شرکتی، وظیفه بررسی برنامه اولیه حسابرسیو تعامل با حسابرسان مستقل در فرایند گزارشگری مالی را بر عهده دارد. از این رو، انتظار می رود بر دامنهحسابرسی و میزان تلاش حسابرس و در نتیجه حقالزحمه حسابرسی اثرگذار باشد. در کنار آن قدرتمدیرعامل نیز به عنوان یک عامل اثرگذار بر انتخاب اعضای کمیته حسابرسی در این پژوهش مورد توجهقرار گرفته است. لذا این تحقیق به بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر رابطه بین تخصص مالی کمیتهحسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1395 با استفادهاز اطلاعات 150 شرکت منتخب منتخب به روش حذف سیستماتیک پرداخته است.آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS)باچیدمان دادهای تلفیقی صورت پذیرفت؛ نتایج بیانگر رابطه مثبت بین وجود کارشناسان مالی و متخصصدر کمیته حسابرسی با حقالزحمه حسابرسی بود لذا میتوان بیان کرد که با توجه به درک بهتر کارحسابرسی توسط کارشناسان مالی، احتمالا مسئولیت بیشتری برای این افراد در نظر گرفته می شود.بنابراین، آنها انگیزه بیشتری برای تقاضای خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر دارند و این موضوع منجر بهافزایش هزینه حسابرسی میشود. همچنین نتایج نشان داد که قدرت مدیرعامل باعث کاهش رابطه بینتخصص مالی کمیته حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی (به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی) می شود.به عبارتی مدیران اجرایی قدرتمند با دخالت در فرآیند انتخاب کمیته حسابرسی، کاهش شدت نظارتکمیته حسابرسی و ارائه اطلاعات حسابداری با کیفیت پایین، اثربخشی کمیته حسابرسی را تضعیفمی کنند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان میدهد که کمیته حسابرسی تحت تاثیر قدرت مدیرعاملشرکت قرار می گیرد و این بدان دلیل است که این کمیته هنوز مطابق انتظارات ایفای نقش نمی کند.همچنین چون این کمیته تحت نفوذ مدیرعامل است میتواند نقش موثری در تعیین حق الزحمه حسابرسیداشته باشد و مدیران عامل اثر معنیداری بر روی اداره فرآیند حسابرسی دارند.

لینک کمکی