فایل رایگان بررسي تاثير کيفيت حسابرسي داخلي بر پيشگيري از تخلفات مالي (مطالعه موردي: اداره امور مالياتي استان چهارمحال و بختياري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير کيفيت حسابرسي داخلي بر پيشگيري از تخلفات مالي (مطالعه موردي: اداره امور مالياتي استان چهارمحال و بختياري) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

گستردگی و پیچیدگی روزافزون سازمان ها در جهان پیشرفته ی امروز ، فشارهای ناشی از کمبود منابع ، افزایش سطح رقابت، وجودانواع مخاطرات در زمینه های مختلف مالی، اداری و تجاری که هدف ها و سیاست های سازمانی را خواه از درون و خواه از بیرونسامان تهدید می کند موجب شده است تا کنترل اثربخش منابع و فعالیت ها، به عنوان مساله ای حائز اهمیت، مورد توجه ارکانراهبری هر سازمان قرار گیرد.حسابرسی داخلی به عنوان عاملی بسیار مهم در اداره ی بهینه سازمان ها، می تواند نقش مهم و بااهمیتی را در این خصوص ایفا نماید. حضور حسابرسان داخلی با رویکردی کنترلی و مدیریتی، می تواند اثربخشی بیش تری در دستیابی به اهداف تعیین شده ایجاد کند.زمانی که این واحد بهصورت موثر و اثربخش فعالیت دارد و در خدمت عملیات و مدیریت سازماناست، میتواند کمک بزرگی به سازمان در دستیابی به هدف ها باشد. از همین رو، سازمان هایی که از واحد حسابرسی داخلی اثربخشبرخوردارند، ارزیابی بهتری نسبت به شناسایی خطرهای محیط کسب وکار، فرایندها و سیستم های اداری و مالی خود دارند.البته فساد و تخلفات مالی پدیده ای نیست که بتوان تنها از طریق حسابرسی و شفاف سازی به مقابله با آن برخاست، اما اجرایمجموعه ای از روش ها و راهکارهای اجتماعی، اقتصادی و حسابرسی میتواند بستر مناسبات فساد و تخلفات مالی را خشک سازد یامحدوده عملیات آنرا به حداقل رساند. تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر پیشگیری از تخلفات مالی میباشد که جامعه ی آماری این پژوهش شامل 130 نفر مدیران و کارکنان ((کارشناسان و کارشناسان ارشد مالیاتی (کمک ممیزمالیاتی وممیز مالیاتی)) اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال بختیاری میباشد. نتایج حاکی از این است که بین ابعاد کیفیتحسابرسی داخلی (ارزیابی،قابلیت اعتماد ،صحت و اطلاعات درست ،انگیزه عرضه اطلاعات ،فرآیند حسابرسی ،کمیته حسابرسی) درپیشگیری از تخلفات مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی