فایل رایگان بررسي رابطه هوش سازماني با خلاقيت فردي کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتي شهرستان کاشمر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه هوش سازماني با خلاقيت فردي کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتي شهرستان کاشمر) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش سازمانی با خلاقیت فردی کارکنان ادارات دولتی شهرستان کاشمر انجام گرفت. روشتحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات دولتیشهرستان کاشمر به تعداد 4800 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد حجم نمونه آماری356 نفر محاسبه گردید. روش گردآوری داده ها این پژوهش به دوصورت کتابخانه ای و روش میدانی بود. جهت سنجش و بررسیخلاقیت سازمانی از فرم کوتاه پرسشنامه رندسیپ (1979) و متغیر هوش سازمانی از پرسشنامه آلبرخت (2002) استفاده شد. بهمنظور تجزیه و تحلیل داده های توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که، بین هوش سازمانیو مولفه هایش شامل چشم انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، توافق و اتحاد، کاربرد دانش و فشار عملکرد باخلاقیت فردی کارکنان ادارات دولتی شهرستان کاشمر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین معنی که با بهبود هوش سازمانیکارکنان، میزان خلاقیت فردی آنها افزایش پیدا می کند.

لینک کمکی