فایل رایگان بررسي عملکرد ميزان توليد ناخالص داخلي در بخش کشاورزي ، صنعت و معدن و واکاوي ريشه معضل رشد اقتصادي پايين و بي ثبات ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عملکرد ميزان توليد ناخالص داخلي در بخش کشاورزي ، صنعت و معدن و واکاوي ريشه معضل رشد اقتصادي پايين و بي ثبات ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

تولید ناخالص داخلی امری مهم و ضروری در ایجاد بستری مناسب برای رشد اقتصادی کشور می باشد بنابراین توجه به آن سببرشد اقتصادی و دور ماندن اقتصاد کشور ازرکود می گردد .و این زمانی محقق می گردد که تولید ناخالص داخلی روندی افزایشیداشته باشد . در این مقاله مابه بررسی تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی می پردازیم و به واکاوی ریشهمعضل رشد اقتصادی پایین و بیثبات ایران می پردازیم هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد میزان تولید ناخالص داخلی دربخش کشاورزی ، صنعت و معدن وواکاوی ریشه ی معضل رشد اقتصادی پایین و بی ثبات ایران است . نتیجه ی به دست آمدهاز نمودار های تولید شاخص فصلی در سه بخش صنعت ، کشاورزی و معدن نشان داد که در ایران در این سه بخش طی هفتسال گذشته رشد قابل قبولی صورت نگرفته است . شیوه ی بیان به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد .روش جمع آوریاطلاعات تلفیقی از روش مطالعات کتابخانه ای ، منابع اینترنتی و منابع آماری می باشد.

لینک کمکی