فایل رایگان تاثير تمرکز بر مشتري و وضعيت مالي تامين کنندگان بر شرايط قرارداد وام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تمرکز بر مشتري و وضعيت مالي تامين کنندگان بر شرايط قرارداد وام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر تمرکز بر مشتری و وضعیت مالی تامین کنندگان بر شرایط قراردادوام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق ازالگوی رگرسیون خطی چندگانه بر اساس دادههای ترکیبی استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 140شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 الی 1396 حاکی از آن است کهبین تمرکز بر مشتری و تعداد سالهای سررسید وام رابطه منفی وجود دارد. همچنین، یافته های پژوهشنشان داد که بین تمرکز بر مشتری و نسبت مخارج به ارزش دفتری وام ها رابطه مثبت وجود دارد. به علاوه،یافته های پژوهش نشان میدهد که بین میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و تعداد سالهای سررسیدوام رابطه مثبت وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد که هیچ رابطه معناداری بین میزان ذخیره مطالباتمشکوک الوصول و نسبت سود و کارمزد آتی وامها به کل مبلغ وامها وجود ندارد. نتایج تحقیق نشان میدهدکه بین نسبت حساب ها و اسنادپرداختنی به کل بدهی ها و تعداد سالهای سررسید وام رابطه مثبت وجوددارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان میدهد که بین نسبت حسابها و اسنادپرداختنی به کل بدهی ها ونسبت مخارج به ارزش دفتری وامها رابطه مثبت وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش می توان این نتیجهرا استنباط کرد که وامدهندگان بر شرکتهای با مشتری متمرکز و متقاضیانی که از وضعیت مالی مطلوبیبرخوردار نیستند، شرایط قراردادی سخت تری اعمال می کنند.

لینک کمکی