فایل رایگان تاثير چرخه عملياتي و تغييرات جريانات نقدي بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير چرخه عملياتي و تغييرات جريانات نقدي بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی وتداوم فعالیت ، ایجاد توازن بین وجه نقد و نیازهای نقدی است. شرکت ها، سیاست های مختلفسطح نگهداشت وجه نقد را برای استفاده از تغییرات قدرت خرید ناشی از تورم بکار می گیرند.تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط بین جریانات نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای سهامی صورت گرفته است.طبق بررسی های صورت گرفته از طریق مطالعه منابع متعدد ، مقالات مرتبط و تحلیل آماریاطلاعات مستخرج از بانکهای اطلاعاتی شرکت های بورس اوراق بهادار، دوره وصول حساب هایدریافتنی بر میزان نگهداشت وجه نقد تاثیر معناداری ندارد و همچنین بین روزهای تبدیلموجودی کالا با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه ی معنادار وجود ندارد. و علاوه بر اینها در جهتتایید یا رد فرضیه اصلی میتوان گفت ، رابطه معناداری میان چرخه عملیاتی و سطح نگهداشت وجهنقد وجود ندارد.

لینک کمکی