فایل رایگان تاثير مالکيت مديريتي بر رابطه بين کيفيت حسابرسي و حق الزحمه حسابرسي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مالکيت مديريتي بر رابطه بين کيفيت حسابرسي و حق الزحمه حسابرسي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 تا 1396 می باشد که در این راستا حق الزحمه حسابرسی به عنوان متغیر وابسته و کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل می باشند. مالکیت مدیریتی نیز به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اندازهشرکت، اهرم مالی، نسبت جریانات نقدی عملیاتی و نسبت اقلام تعهدی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماریپژوهش 112 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روشآزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است.نتایج پژوهش نشان داد بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و مالکیت مدیریتینیز موجب تقویت این رابطه معکوس می شود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که بین اهرم مالی، اندازه شرکت ونسبت اقلام تعهدی با حق الزحمه حسابرسی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و بین نسبت جریان نقدی عملیاتی و حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری یافت نشد.

لینک کمکی