فایل رایگان تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر تقاضاي بيمه هاي درمان تکميلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر تقاضاي بيمه هاي درمان تکميلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

مواجهه با شاخص های سلامت ازمسائل اقتصادی موثر بر زندگی بشر است؛ اهمیت این موضوع به این واقعیت بازمی گردد که بیماری می تواند با اعمال دو نوع هزینه، رفاه آحاد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد : اول،هزینه های درمانی مورد نیاز برای بهبود ویا درمان بیماری و دوم، درآمد دستمزدی که احتمالا در دوره بیماری از دست می رود. این واقعیت منجر به ایجاد تمایل به پرداخت برای تامین در برابر بیماری شده وبه عبارت دیگر تقاضا برای بیمه های درمان را تحت تاثیر قرار می دهد. امروزه موضوع درمان چه در کشورهای پیشرفته صنعتی و چه در کشورهای درحال توسعه به صورت یکی از مسائل حیاتی درآمده است و دولت ها می کوشند شیوه های خدمات رسانی وایجاد امکانات لازم در زمینه های درمانی را بهبود بخشند . در کشورهای توسعه یافته اغلب افراد با درآمد بالا برای دسترسی زودتر به خدمات یا بهره مندی از مراقبت های خاص بیمارستانی پوشش های بیمه ای مکمل را خریداری میکنند . در واقع این بیمه نامه ها روشی برای تامین مالی آن دسته از خدمات درمانی است که ضرورت کمتری دارد. در کشورهای با درآمد متوسط یا کم درآمد به علت نبودن امکانات مالی لازم و وسایل درمانی کافی و عدم توانایی دولت در ارائه مدارک به موسسات بیمه ای بازرگانی برای جبران زیان های سنگین این رشته بیمه ای، بیمه های بازرگانی وخصوصی درمان نسبت به کشورهای پیشرفته رشد محدودتری داشته است ونیز نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که بیمه های درمان برای شرکت های بیمه سود چندانی ندارد . ضریب خسارت بیمه درمان همواره بالاتر از میانگین ضریب خسارت صنعت بیمه بوده است.مقاله حاضر بررسی فایل رایگان تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر تقاضاي بيمه هاي درمان تکميلي است که با در نظر گرفتن اهمیت تقاضای بیمه های تکمیلی ، مطاله حاضر به بررسی و تحلیل نقش متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های درمان تکمیلی در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1370 تا 1396 با استفاده از مدلهای سری زمانی پرداخته است.با در نظر گرفتن نتیجه جدول تخمین الگو می توان بیان داشت درآمد سرانه تاثیر مثبت و معناداری بر تقاضای بیمه تکمیلی در ایران دارد. همچنین نرخ تورم تاثیر منفی ومعناداری بر تقاضای بیمه تکمیلی در ایران دارد. اما نرخ بیکاری بر تقاضای بیمه تکمیلی در ایران دارای تاثیر معنی داری نمی باشد.

لینک کمکی