فایل رایگان جبهه گيري مديريت و مديريت سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جبهه گيري مديريت و مديريت سود :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جبهه گیری مدیریت بر مدیریت سود در بازه 1386-1395 در بین شرکتهای پذیرفته شده دربورس و اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور جهت تجزیه تحلیل این رابطه از رگرسیون خطی که داده های از نرم افزار ره آوردنوین جمع آوری شده است، استفاده شده است. جهت اندازه گیری جبهه گیری از گردش هیات مدیره و مالکیت مدیریت و برایتعیین مدیریت سود از مدیریت اقلام تعهدی دیچو دیچو (2002) و برای مدیریت سود واقعی از مدل رویچودری (2001)، استفاده شدهاست. نتایج پژوهش گویای ان است که جبهه گیری مدیریت بر رفتار فرصت طلبانه اثرگذار است. هم چنین نتایج نشان دادند کهجبهه گیری مدیریت بر مدیریت سود واقعی، به طور معنی دار اثرگذار نیست. و در نهایت هم نشان داده شد که اثر رفتارهای انحرافیمدیریت بر ارزش شرکت در زمانی که جبهه گیری مدیریت متمرکز باشد، کمتراست.

لینک کمکی