فایل رایگان دولت الکترونيک و فساد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دولت الکترونيک و فساد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

شاید مهمترین دلیل اشاعه فساد اقتصادی نبود ساختارهای روشن و شفاف در انجام امور، پاسخگویی و صداقت در سازمان هاست. در محیط هایاداری غیر شفاف و مبهم، امکان کج روی های اداری افزایش می یابد و انجام رفتارهای فساد آلود تسهیل می شود. بنابراین شاید به جرات بتوانادعا کرد که کارآمدترین و موثرترین شیوه های مبارزه با فساد در جامعه، خروج از فضای تاریک و مبهم و شفاف سازی و روشن ساختن محیط وساختار اداری است. پژوهش حاضر مرتبط به خدمات الکترونیک و فساد می باشد. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شامل منتخبی از کشور های دردسترس در حال توسعه می باشد برای دوره زمانی 2017-2000 که کشورهای در حال توسعه منتخب بر اساس شاخص توسعه HDI می باشد. براساس نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لوین لین و چو تمامی متغیرها ، در سطح ایستا نیستند. در این مطالعه به منظور بررسی وجود یا عدموجود هم جمعی، از آزمون پدرونی استفاده می گردد. نتایج آزمون آرلانو باند نشان می دهد که جملات اخلال دارای همبستگی مرتبه اول بوده ولیهمبستگی مرتبه دوم ندارند، در نتیجه خود همبستگی سریالی وجود ندارد. همچنین در آزمون فرضیه ی خدمات الکترونیک رابطه منفی و معنی داریبا شاخص فساد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارد در یافتیم که با توجه به نتیجه تخمین مدل این فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد تاییدشده است.

لینک کمکی