فایل رایگان رابطه سرمايه هاي کارکنان با تعهد سازماني آنان (در ادارات دولتي تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه سرمايه هاي کارکنان با تعهد سازماني آنان (در ادارات دولتي تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

تحقق اهداف سازمانها به عوامل بسیاری بستگی دارد اما وجود نیروی انسانی متعهد و مسئولیت پذیر برای رسیدن به این اهدافدارای اهمیت بسیار زیادی است. نیروی انسانی کارآمد و متعهد میتواند مسیر را برای رسیدن به پیشرفت و موفقیت سازمانهاهموارتر سازد. برخورداری کارکنان از سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میتواند با ارتقاء تعهدات آنان رابطهافزاینده داشته باشد. در این مقاله رابطه برخورداری از سرمایه ها (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) و تعهد سازمانی کارکنانبرخی ادارات دولتی شهر تهران با استفاده از پیمایش بررسی شده است. 126 نفر کارمند زن (48) و مرد (78) از 8 سازماندولتی در شهر تهران با نمونه گیری تصادفی، جامعه آماری تحقیق را تشکیل میدهند. میانگین تعهد سازمانی 3/41 از 6 و میانگین سرمایه اقتصادی 3/72، اجتماعی 3/27، سیاسی 3/68 و فرهنگی آنان 3/74 از 6 و رابطه تعهد سازمانی با سرمایه اقتصادی (++r=0/27)، سرمایه سیاسی (+++r=0/36)، سرمایه اجتماعی (++r=0/29) و سرمایه فرهنگی (++r=0/28) می باشد.

لینک کمکی