فایل رایگان راهبرد سرمايه گذاري معکوس، ريسک نقدشوندگي و بازده مورد انتظار در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان راهبرد سرمايه گذاري معکوس، ريسک نقدشوندگي و بازده مورد انتظار در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

موضوع پژوهش حاضر بررسی شناخت ارتباط بین راهبرد سرمایه گذاری معکوس، ریسک نقدشوندگی و بازده موردانتظار در شرکتهای برنده و بازنده فعال در بورس می باشد. طبیعی است بدون آگاهی از وضعیت مالی و نقدشوندگی سهام شرکتها و ارزیابی صورتهای مالی آنها، سرمایه گذاران با ریسک بالایی مواجه خواهند بود. بنابراین استفاده از اطلاعات مربوط به قدرت نقدشوندگی سهام و دانستن رابطه ی آنها با بازده سهام در تجزیه و تحلیل ها توسط تحلیل گران در امر سرمایه گذاری و همچنین توسط مدیریت این شرکت ها می تواند راهنمای خوبی در جهت هدایت خریداران سهام و پیشرفت خوب مدیران شرکتها باشد. در این مطالعه، آزمون سارگان، که اعتبار کل ابزارهای بکار رفته را می سنجد، برای معتبر بودن محدودیت های گشتاوری و ابزارهای به کار رفته در معادله تخمین زده شده به کار رفته است. پیش از برآورد مدل تحقیق، پایایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین ها، مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه تحقیق برای مدل اول: بین سرمایه گذاری معکوس در شرکت های برنده فعال در بورس و بازده موردانتظار رابطه معنی داری وجود دارد. بین ریسک نقدشوندگی در شرکتهای برنده فعال در بورس و بازده موردانتظار رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه تحقیق برای مدل دوم: بین سرمایه گذاری معکوس در شرکتهای بازنده فعال در بورس و بازده موردانتظار رابطه معنی داری وجود دارد. بین ریسک نقدشوندگی در شرکتهای بازنده فعال در بورس و بازده موردانتظار رابطهمعنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج مطرح شده هر چهار فرضیه تایید شد.

لینک کمکی