فایل رایگان شناسايي راهکارهاي بهبود مهارت هاي مديريتي مديران در بخش فروش و خدمات مشترکين شرکت توزيع برق مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي راهکارهاي بهبود مهارت هاي مديريتي مديران در بخش فروش و خدمات مشترکين شرکت توزيع برق مازندران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سازمان مجموعه ایست که به سوی اهدافی مشخص در حرکت است و دارای ساختار اجتماعی رسمی می باشد.مدیر، روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه، برای ایجادآینده ای بهتر در تکاپوست. بهبود مدیریت یک موضوع مدیریتی روز دنیا می باشد که اصول و چارچوب مشخصیبرای دگرگون کردن و متحول نمودن سازمان ها از نظر ساختار، گردش کار، شناسایی فرآیندهای اصلی و فرعی وفرهنگ سازمان ارائه می دهد تا با استفاده از آن ها بتوان سازمان ها را در دنیای پرتلاطم و نامطمئن امروز کارا واثربخش نمود. امروزه شناخت و بکارگیری صحیح مهارت ها منجر به هدفمندشدن فعالیت های مدیران دردستیابی به اهداف سازمان می شود. از این رو در این مقاله به شناسایی و راهکارهای بهبود مهارت مدیران بخشفروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق مازندران به منظور استقرار وضعیت مطلوب و اثربخش می پردازیم.

لینک کمکی