فایل رایگان شناسايي شاخص هاي انتخاب سبد پروژه هاي امنيت اطلاعات و انتخاب آن با رويکرد فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي شاخص هاي انتخاب سبد پروژه هاي امنيت اطلاعات و انتخاب آن با رويکرد فازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

امروزه یکی از مهمترین منابع یک سازمان اطلاعات درون آن بوده و حفاظت از آن اطلاعات نقش بسیارمهمی در مدیریت یک سازمان دارد. حفاظت از اطلاعات، محدود به حفظ مزیت رقابتی در برابر رقبا نبودهو هر سازمان انتفاعی یا غیر انتفاعی، عمومی یا خصوصی، کوچک یا بزرگ با مدیریت صحیح امنیت اطلاعاتخود (جمع آوری، پردازش، بکارگیری و حفاظت) می تواند هرچه بیشتر در تحقق ماموریت ها و رسالتهای سازمانی خود به موفقیت نائل گردد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از ابزارپرسشنامه به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شده است. تحلیل آماری حاصل از پرسشنامه با استفاده ازنرم افزار SPSS و با آزمون آماری دوجمله ای، رتبه بندی شاخص ها با استفاده از مدل تاپسیس فازی وانتخاب سبد پروژه های امنیت اطلاعات با AHP فازی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهندکه شاخص های افزایش امنیت سازمان، بلوغ فناوری اطلاعات، حمایت مدیران ارشد، همراستایی با استراتژیو محرمانگی اطلاعات سازمان به ترتیب بالاترین رتبه را در میان سایر شاخصها به خود اختصاص میدهند.

لینک کمکی