فایل رایگان شناسايي و ارزيابي عوامل ريسک موجود در بنادر استان بوشهر با استفاده از نظريه مجموعه فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و ارزيابي عوامل ريسک موجود در بنادر استان بوشهر با استفاده از نظريه مجموعه فازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

تحقیقات نظری و تجربی بر روی مدیریت ریسک بنادر دریایی، در حال پدیدار شدن و ظهور کردن است و نقش مهم مدیریتریسک در بنادر هنوز در دست بررسی است. بنابراین در سطح اساسی، شکافی در دانش مورد استفاده از مدیریت ریسک درعملیات و مدیریت بنادر دریایی وجود دارد. به همین ترتیب، در سطح علمی، نیاز به تحقیق بیشتر و عملی برای پیدا کردنتوجیه وجود مدیریت ریسک و روشهای مختلف برای اجرای مناسب آن در زیرساخت های تدارکات با توجه به نیازهای بالقوه درآینده نزدیک، احساس میشود. هدف ارائه یک چارچوب مدیریت ریسک جهت مقابله با خطرات احتمالی و عوامل ریسک مرتبطبا عملیات و مدیریت پایانه ها و بنادر دریایی میباشد. با استفاده از فرآیند HAZID و بررسی ادبیات مناسب، عوامل اصلی ریسکخارجی و درونی با توجه به شرایط منطقه شناسایی شده سپس، از روش فرآیند سلسله مراتبی فازی FAHP برای تعیین وزننسبی عوامل ریسک شناسایی شده در سطوح مختلف، استفاده میشود. در اخر، از رویکرد مبتنی بر شواهد (ER) و نرم افزارIDS برای ارزیابی سطوح ریسک با استفاده از مطالعه موردی در بنادر منتخب استان بوشهر استفاده شده است. مهمترین وظیفهمدیریتی این تحقیق، کمک به مدیران صنعت دریایی برای طراحی و ایجاد یک روش یکپارچه مدیریت ریسک، فلسفه و سیاستمشخص برای ارتباط از طریق مناطق و امکانات آنها است. چارچوب پیشنهادی مدیریت ریسک و مدل مبتنی بر ریسک، مدیرانرا برای ایجاد و نگهداری یک روش مفصل و دقیق مدیریت ریسک، یاری می دهد.

لینک کمکی