فایل رایگان طراحي مدل مفهومي اقتصاد رفتاري در صنعت بانکداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مدل مفهومي اقتصاد رفتاري در صنعت بانکداري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

امروزه اقتصاد جهانی مملو از چالش ها، مجادلات و مسائل حل نشده است. در این میان اقتصاد رفتاری بهعنوان یکی از رویکردهای جدید در علم اقتصاد که با هدف ارتقای و نزدیک کردنمدل های اقتصادی با واقعیت های بیرونی شکل گرفته است، طی چند دهه گذشته از اهمیت قابل توجهیبرخوردار شده است. بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از نقدینگی جامعه، نقش بسیار حساس ومهمی در نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارند. هدفاز انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد اقتصاد رفتاری با مرور پیشینه پژوهش و بررسی مبانی نظریمرتبط، با استفاده از نظرسنجی از خبرگان و طراحی مدل مفهومی اقتصاد رفتاری در صعنعت بانکداریایران با تکنیک دلفی فازی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را خبرگان صنعت بانکداری، اساتیددانشگاهی در در رشته های اقتصاد، علوم رفتاری، روانشناسی، بانکداری تشکیل می دهند، در نهایت 50نفر در دور اول و 30 نفر در دور دوم دلفی شرکت داشتند. نتایج تحلیل دلفی فازی نشان داد چهار بعد وهجده شاخص اقتصاد رفتاری در صعنعت بانکداری انتخاب گردید. نتایج پژوهش حاضر می تواند دیدجامعی را به علاقه مندان، پژوهشگران و مدیران حوزه بانکداری، اقتصاد رفتاری در خصوص شناخت ابعاد وچارچوب نظری و بهره مندی از یک مدل مفهومی کاربردی جهت بررسی های بیشتر ارائه می نماید.

لینک کمکی