فایل رایگان طراحي مدل و محاسبه بهاي تمام شده به روش ABC و بودجه بندي به روش ABB اداره کل منابع طبيعي استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مدل و محاسبه بهاي تمام شده به روش ABC و بودجه بندي به روش ABB اداره کل منابع طبيعي استان هرمزگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر به طراحی مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) وبودجه بندی بر مبنای فعالیت (ABB) در ادارهکل منابع طبیعی استان هرمزگان پرداخته شده است هدف اصلی این پژوهش محاسبه بهای تمام شده خدمات بر مبنایفعالیت و بودجه بندی بر مبنای فعالیت می باشد . این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های سال مالی1391 اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان و از نوع کاربردی می باشد. داده های مربوط به هزینه ها و فعالیت ها ازطریق فرم هایی که به همین منظور طراحی شده بود جمع آوری ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و بهای تمام شده کهدر سیستم فعلی به روش سنتی محاسبه می گردد با بهای تمام شده به روش (ABC) مقایسه شده و پس از آن بودجه بهروش سنتی با بودجه به روش (ABB) مقایسه گردید تا مشخص گردد که اختلاف معنا داری بین دو روش وجود دارد یا خیر.یافته های تحقیق نشان می دهد که بین بهای تمام شده برمبنای فعالیت با روش هزینه یابی فعلی و همچنین بودجه بندیبرمبنای فعالیت با بودجه بندی به روش فعلی اختلاف معناداری وجود دارد و امکان محاسبه بهای تمام شده خدمات بهروش (ABC) و طراحی مدل بودجه بندی به روش (ABB) نیز در منابع طبیعی استان هرمزگان وجود دارد.

لینک کمکی