فایل رایگان عوامل موثر بر پايداري سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل موثر بر پايداري سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری و سایر تصمیمات محسوب می شود.اندازه گیری سود دورهی مالی همیشه یکی از چالش های پیش روی تدوین کنندگان استانداردهایحسابداری بوده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهاردار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی و از منظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.تحلیل داده های آماری این پژوهش با نرم افزار Eviews انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که، بیناندازه شرکت، وجوه نقد عملیاتی، استقلال مدیران و پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران رابطه معنی داری و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که، بین نسبت بدهی وپایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد.

لینک کمکی