فایل رایگان کيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این تحقیق به شناسایی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه درشرکت های پذیرفته شده دربورساوراق بهادارتهران می پردازد. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و تحلیلی- علی میباشد. در این پژوهش به منظور انجام آزمون فرضیه ها، از روش تحلیل همبستگی استفاده خواهد شد. بدین منظور از اطلاعات مالی 108شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1383 تا 1392 استفاده شده است. دراین مرحلهرابطه بین فایل رایگان کيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسیمی شود. از آنجایی که می توان از چهار معیار مختلف برای هزینه سرمایه استفاده کرد، در چهار فرضیه مختلف(فرضیه اول، دوم، سوم و چهارم)، این رابطه شناسایی می شود. این چهار معیار عبارتند از: هزینه سرمایه سهامعادی، هزینه سرمایه سود انباشته، هزینه بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه. نتایج نشان می دهد، کیفیتاقلام تعهدی با هر چهار معیار هزینه سرمایه (هزینه سرمایه سهام عادی، هزینه سرمایه سود انباشته، هزینهبدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه) دارای رابطه منفی و معنی دار است. بنابراین فرضیه های اول، دوم، سوم وچهارم مورد پذیرش قرار می گیرد.

لینک کمکی