فایل رایگان مدل سازي وحل با الگوريتم ژنتيک براي مسئله توليد کارگاهي با محدوديت هاي زماني نرم و انعطاف پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي وحل با الگوريتم ژنتيک براي مسئله توليد کارگاهي با محدوديت هاي زماني نرم و انعطاف پذير :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

زمانبندی تولید کارگاهی، یکی از مهمترین مباحث مدیریت تولید است. در تولید کارگاهی نحوه استقرار زمانی به کار گرفته می شود کهجریان کار استاندارد و یکنواخت نباشد و تمام کالاهای مورد ساخت یکسان نیستند. جریان غیر استاندارد کار زمانی رخ میدهند که کالاهایمختلفی تولید میشود یا زمانی که یک نوع خاص کالا به صورتها و اشکال متفاوت تولید می شود. این نحوه استقرار در سیستم سفارشیکاربرد دارد. در این پژوهش، n فعالیت به m ماشین به ترتیب خاصی اختصاص داده میشود به طوری که هر فعالیت فقط توسط یک ماشینانجام شده باشد. زمان روشن بودن هر ماشین دارای هزینه خاصی بوده و دارای محدودیت زمانی انعطاف پذیر و سخت می باشد. همچنین درصورتی که پروژه در زمان مقرر انجام نشود، مشمول هزینه مربوط به تاخیر در اتمام پروژه خواهد شد، در اینجا زمان انجام هر فعالیت نیزدارای محدودیت زمانی میباشد. از دیگر هزینه های موجود در این سیستم، هزینه به کارگیری هر ماشین و هزینه روشن بودن ماشین را میتواننام برد. پس از مدلسازی، مسئله با کمک نرم افزار گمز در ابعاد کوچک و روش الگوریتم ژنتیک در ابعاد بزرگ حل شده است.

لینک کمکی