فایل رایگان مسئله مکانيابي پي هاب با رويکرد حداکثر پوشش و فاصله پوشش متغير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسئله مکانيابي پي هاب با رويکرد حداکثر پوشش و فاصله پوشش متغير :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در بسیاری از محصولات مانند سبزیها و مواد فاسدشدنی با افزایش زمان جابجایی، فساد و تباهیدگی درآنها افزایش می یابد. از طرفی در فضای اقتصادی کنونی برای فروش بهتر و کسب درآمد بیشتر، نیاز بهجابجایی محصولات در مسافت های طولانی است؛ اما باید توجه داشت با تاسیس هر هاب، ممکن استفضای پوشش گسترش یابد اما هزینه های تاسیس هاب نیز بسیار زیاد است. در چنین شرایطی میتوان باصرف هزینه بیشتر اما به نسبت هزینه ایجاد هاب بسیار کمتر، فضای پوشش و حداکثر پاسخگویی بهتقاضاها را افزایش داد. بنابراین در این مطالعه به مسئله مکانیابی حداکثر پوشش هاب پرداخته شده است.علاوه بر این در این مطالعه شعاع پوشش از یک مقدار مشخص به یک متغیر تبدیلشده است و تابع هدفدومی برای کاهش هزینه پوشش ارائه شده تا مدل به یک مسئله دو هدفه تبدیل شود. در انتها مدلپیشنهادی به روش محدودیت اپسیلون حل و نتایج آن به همراه تحلیل حساسیت ارائه شده است.

لینک کمکی