فایل رایگان نقش مديريت منابع انساني سبز در فضاي کسب و کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش مديريت منابع انساني سبز در فضاي کسب و کار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در سازمانهای امروزی رشد اقتصادی با بهبود فضای کسب و کار و رونق فضای تولید، با توجه به نقشمنابع انسانی سبز امکان پذیر است. مدیریت منابع انسانی سبز مسئول ایجاد آگاهی، اطلاع رسانی و تعاملمیان کارکنان سازمان در خصوص محیط و عوامل محیطی است و با سیاستگذاری و خط مشی های سبزموجبات ایجاد مسئولیت اجتماعی در بین آنها شده، به گونهای آنها را هدایت می نماید. در حوزه کسبو کار همچون سایر کاربرد مدیریت منابع انسانی سبز، موجب کاهش هزینه و افزایش کارایی می شود.همچنین در کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی فضای اجتماعی و کسب و کار را تغییر داده و موجبگردیده تا شکل، ساختار، سازمانها کاملا دگرگون شود. در این نوشتار به روش کتابخانه ای نقش مدیریتمنابع انسانی سبز بر فضای کسب و کار و کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت منابع انسانیبا تمرکز بر سرمایه انسانی و برنامه های مدیریت محیط زیست و ادغام آنها در فعالیتهای خود مدیریتمنابع انسانی سبز را معرفی و امکانات و شرایط جالبی را برای تمامی فعالان و سرمایه گذاران فراهم میآوردتا با مشارکت در این برنامه ها ضمن بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان و توجه به سیاستهای توسعهپایدار رابطه ای سودمند را برای خود خلق نمایند. توجه مدیریت منابع انسانی به کارایی نوآوری و کاراییزیست محیطی منجر به کارایی در فضای کسب و کار برای شرکتها میشود، که موجب تداوم ثبات شرکتو به دنبال آن حفاظت از محیط طبیعی میشود.

لینک کمکی